Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünün görevleri

 a) Üretim ve iş makineleri, hizmet vasıtaları ile yangın ve koruma araçlarının rasyonel bir şekilde çalışmalarım sağlamak, bakım, onarım ve terkin işlemlerim yapmak veya yaptırmak,

b) Üretim ve diğer ormancılık faaliyetleri dikkate alınarak orman yolları ağının tespitim ve orman yol şebeke planlarına göre orman yollarının etüd projesini yapmak, yapımı, bakını ve onarımı ile ilgili programı hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
c) Bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve benzeri işlerinin, taşınmaz malların envanter alım, satım, takas ve terkin işlerinin yürütülmesini sağlamak,
d) Makine-teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarının yıllık yatırım bütçelerine teklifinin yapılması ve yılı içerisinde teminim sağlamak,
e) Yıllık yol, bina ve tesislere ait tekliflerin incelenerek Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile birlikte sunulmasını temin etmek,
f) Makineler ile araçları kullanan şoför ve operatörlere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
g) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.