Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Özel Bütçe ve Döner Sermaye muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ihtiyaç halinde muhasebe hesap planlarında gerekli değişiklik tekliflerini Genel Müdürlüğe bildirmek,

b)Bölge Müdürlüğünün ilgili birimlerince tahakkuk ettirilen Özel Bütçe gelirlerinin ve borç verme ile ilgili olarak alacakların Özel Bütçe Muhasebe Birimince kayıt altına alınmasını, tahsil edilmeyen gelirlerin ise gereği yapılmak üzere ilgili birimlere bildirimini, birimlerce de takibe alınan alacakların ilgili hesaplara kaydedilmesini sağlamak,

e) Döner Sermaye İşletmelerinin tahakkuk eden alacaklarının muhasebeleştirilmesi konusunda gerekli takip ve kontrolleri yapmak,

ç) Özel Bütçe ve Döner Sermaye mizanlarını incelemek ve kontrol etmek, dönem sonlarında tevhit ederek mali tablolarla birlikte ilgili birimlere raporlamak,

d)  Döner Sermaye ve Özel Bütçe tekliflerini tevhit ederek Genel Müdürlüğe göndermek, onaylanan bütçenin işletmeler itibariyle dağılımını yapmak, bütçe ve ödeneklerin takibini yapmak, Döner Sermayeli İşletmeler arası tenkis ve aktarmaları yapmak, ihtiyaç halinde Genel Müdürlükten ek bütçe ve ödenek talebinde bulunmak,

e) Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden 4734 Sayılı Kanunun 62. Maddesi kapsamında verilen Pazarlık Usulü (21/f) ve Doğrudan Temin (22/d) yetki limitlerine uyulup uyulmadığını takip ve kontrol etmek, ihtiyaç halinde ek yetki talebinde bulunmak, Döner Sermayeli İşletmeler arasında tenkis ve aktarma yapmak,

f) Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi nakit işlemlerini takip etmek, limit fazlasının merkeze gönderilmesini, ihtiyaç halinde merkezden talepte bulunulmasını sağlamak,

g)  Özel Bütçe ve Döner Sermayeli İşletmelerin taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasını takip ve kontrol etmek,

ğ) Bölge Müdürlüğünün mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

h) Bölge Müdürlüğü merkezinde Özel Bütçeden maaş alan personelin özlük haklarını tahakkuklarının yapılarak ödenmesini sağlamak,

ı) Bölge Müdürlüğü merkezinde ihtiyaç duyulan ve bedeli Özel Bütçeden karşılanacak mal ve hizmet alınılan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i) Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, mali tabloları konsolide ederek merkeze göndermek,

j)  Arşiv hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuat dahilinde yürütmek,

k) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.